كرايه جرثقيل در بريانك، خوش، سلسبيل، آزادي، جیحون ، قصرالدشت، مالک اشتر ، نواب تهران - 09127517737

كرايه جرثقيل سبك و سنگين در منطقه 10 تهران:

براي اجاره جرثقيل در مركز تهران و در هر يك از محله هاي زير با ما با شماره 09127517737 تماس بگيريد.

جرثقيل 35 تن در خيابان کارون شمالی

اجاره جرثقيل 3 تن كفي دار بوم بلند در خيابان کارون جنوبی - هاشمی تهران

كرايه جرثقيل در تهران

اجاره جرثقيل 120 تن و 160 تن در خيابان شبیری، جی

جرثقيل 10 تن كفي دار و اجاره جرثقيل 15 تن در زنجان جنوبی - سلسبیل شمالی

جرثقيل سنگين 80 تن، 90 تن، 100 تن در خيابان بریانک - سلیمانی تیموری

جرثقيل با قيمت مناسب 50 تن در خيابان دامپزشکی - رودکی

خدمات جرثقيل 90 تن در خيابان امام خمینی - جیحون

جرثقيل 20 تن و جرثقيل 25 تن در خيابان هفت چنار - سلسبیل جنوبی تهران

كرايه جرثقيل سبد دار در حسام الدین - خوش تهران

كرايه جرثقيل 60 تن در خيابان کارون کمیل

اجاره جرثقيل 70 تن در خيابان آذربایجان - آزادی

جرثقيل 45 تن در خيابان سینا - قصرالدشت

كرايه جرثقيل 5 تن و جرثقيل 7 تن در خيابان مالک اشتر - نواب تهران